Szent Erzsébet-főszékesegyház

A Szent Erzsébet-székesegyház - ismertebb nevén a kassai dóm - Kassa egyik legszebb és legjellegzetesebb épülete, a Kárpát-medence egyik legragyogóbb gótikus temploma. Az óváros centrumában, a fő utca központi részén áll. A székesegyház a késői gótika stílusában épült, és nevét Árpádházi Szent Erzsébetnek szentelték. Mind mérete, mind részletei a magyarországi gótika egyik legnagyszerűbb épületévé emelik. Szárnyas főoltára a 15. században készült. 1906-ban a dóm altemplomában (Rákóczi-kripta), márványkoporsóban temették el Rákóczi Ferenc Rodostóból hazahozott hamvait. Szintén itt nyugszik még a Fejedelem édesanyja Zrínyi Ilona, és fia, Rákóczi József. Itt nyugszanak még a Fejedelem szintén Rodostóban elhunyt társai: gróf Esterházy Antal, Sibrik Miklós, és gróf Bercsényi Miklós feleségével, Csáky Krisztinával. A Rodostóból hazahozott sírköveket a kripta feletti kápolna falában helyezték el.

Cím: Hlavná 30/54,  040 01 Košice

Telefon: +421 55 622 15 55

http://domsvalzbety.sk/

Nyitva tartás: hétfő - péntek: 6:30 - 8:30;  15 - 18 óra közt.

Rodostói ház

A Rodostói ház egy Rákóczi-emlékhely, annak a háznak a másolata, ahol a Fejedelem 1720 és 1735 között száműzetésben élt, és hunyt el. A kétemeletes épület a város egyik legrégebbről fennmaradt része, a Hóhérbástya udvarán áll. A magyar állam 1905-ben leszereltette, és Kassára szállíttatta Rákóczi fejedelem rodostói ebédlőházának művészi részleteit, hogy ott újra felépítsék az ebédlőház mását. Az épület 1990-ig múzeumi raktárként szolgált, majd ezután került sor az épület, valamint a belső berendezés (festett faburkolatok, stukkódíszítés, rácsos ablakok) restaurálására. Azóta Rákóczi emlékhelyként látogatható. A ház előtt állították fel a fejedelem egész alakos bronzszobrát.

Hóhérbástya

A középkori kassai városi erődrendszer legszebb példája és a legnagyobb szlovákiai bástya, amely a város egyik bejáratát védte.

Márai Sándor szobra

2004 októberében avatták fel Márai Sándor szobrát a Mészáros utca végén található kis téren. A szobor Gáspár Péter, felvidéki szobrász munkája. Márai Sándor a város szülötte, itt töltötte gyermekkorát, és iskolás éveit. A 2004-ben felállított szobor neki állít emléket. Az emlékmű annak az utcának a végénél van, ahol gyerekként lakott szüleivel, amit a házon kétnyelvű emléktábla örökít meg (Mészáros utca 74., ma: Mäsiarska utca). A széken ülő bronz szoboralak előtt egy másik szék is található, mögötte pedig egy szürke gránitfal magasodik.

Történelmi Városháza

Az épület 1779-80-ban épült, barokk-klasszicista stílusban. Az építésze ugyanaz a Ján Langer, aki a Megyeházát is tervezte. Megjelenése előkelő, jól tükrözi a korabeli város geopolitikai súlyát. Homlokzatán a város címere is látható. Az épületben korábban mozi, és könyvtár működött. 1997-től a Történelmi Városháza helyiségei reprezentációs célokat szolgálnak, itt kapott helyet a Kassai Látogató Központ is, amely a látogatóknak nyújt számos szolgáltatást.

Cím: Hlavná 59.Telefon: +421 55/682 71 55

Vármegyeháza

Az épületet 1779-ben, barokk-klasszicista stílusban építették a Történelmi Városházát is tervező Ján Langer építész tervei alapján. A következő másfél évszázad során további átalakításokat végeztek rajta, módosult az udvar és az épület elülső, és hátsó szárnyai. A bejárat felett kovácsoltvas korláttal ellátott erkély látható. Belső termei gazdagon díszítettek. Az épület ma a Kelet-Szlovákiai Képtárnak ad otthont.

 

Immaculata szoborcsoport

A barokk szobrászművészet e jellegzetes kassai alkotását (Szeplőtelen Szűz-oszlopot)  a helyi lakosok 1723-ban állíttatták fel, emlékezvén a pestisjárvány elvonulására. Az emlékmű főalakját a 14 méter magas obeliszk tetején álló Madonna képezi, feje körül csillagkoszorúval, lába alatt a földgolyóval és a kígyóval. A lépcsőzetes, talapzat szögletein Szent József, Szent Sebestyén és Szent László szobrai láthatóak. Az emlékmű homlokzati fémlapjára írt latin szöveg magyar fordítása a következő: „Szűz Mária, Szent József, Szent Sebestyén, Szent László, hogy az éhségtől, pestistől, háborútól és minden bajtól megóvassunk, megszabaduljunk, esedezzetek érettünk a legjóságosabb és leghatalmasabb Istennél, kinek dicséret, tisztelet és dicsőség mindörökké.” Az emlékmű körüli vaskerítés oszlopain Szent Erzsébet és Szent Borbála, a homlokzati részen Szent Mihály főangyal, Szent Margit, Szent Erzsébet és Gábor főangyal szobrait látjuk, melyeket Hild Lipót, soproni szobrász készített, 1908-ban. 

Cím: Hlavná,  040 01 Staré Mesto, Košice

Miklós börtön

A kiállítás egy korabeli patríciusház helyiségeiben jött létre, ahol a 17: század elején a városi fogda, és kínzókamra működött. A középkori ítélkezésről, büntetőjogról, a város történelméről, a kézművesekről, és a kereskedelemről szóló kiállításhoz témájában a megújult hóhérlakás és a hóhérbástya felújított udvara is kapcsolódik. A kiállítás jelenleg a Kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum szervezeti egységeként működik.

Lőcsei-ház

Kassa legrégebbi polgári épülete, egyes elemei a 14-15. században épültek. Földszinti hátboltozatos, csúcsíves bordás termei, és egyes csúcsíves ajtókeretei őrzik eredeti gótikus formájukat. A ház egyik tulajdonosa, Thurzó Elek 1542-ben Lőcse városának adományozta a lakóházat. Innen származik az elnevezése is, ugyanis ebben az időben a lőcsei kereskedők kedvelt szálláshelyéül szolgált. Kassa 1569-ben visszavásárolta a házat a lőcseiektől, és vendégfogadóvá alakították át. 1626-ban Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin itt tartotta az esküvőjét. Az épületet ma műemléki védelem alatt tartják nyilván, jelenleg étterem és kávézó működik benne. Cím: Hlavná 65,  040 01 Staré Mesto, Košice

Jakab-palota

Az épület a történelmi belváros keleti szélén, a Városi Parknál található. Építtetője Jakab Árpád, a velencei gótikus építészet nagy csodálója volt, akiről a ház a ma is az elnevezését kapta. Az építkezés során azokat a köveket is felhasználták a munkához, amelyek a közeli Szent Erzsébet székesegyház akkoriban folyó restaurálásakor onnan kikerültek. Bejárata mellett tábla örökíti meg Mátyás király emlékét az alábbi felirattal: "Kassa város közönsége hálás szívében örökké él Mátyás, az igazságos király emléke, 1443-1943."

Cím: Mlynská, 040 01 Staré Mesto, Košice Telefon: +421 55/625 88 88

Érseki palota

A kassai érseki rezidenciát a fő tér nyugati térfalában, a dóm tőszomszédságában alakították ki, megvásárolva az itt álló, középkori eredetű polgárházakat. Az így kialakított homlokzat késő barokk stílusban készült el. Középtengelyében áll a kőkeretes főkapu, mely fölé az első emeleti rezidencia oszlopokon álló, kovácsoltvasból készült, rácsos erkélye emelkedik. A kapu tengelyében a főpárkány fölötti oromzaton Ocskay Antal püspök kőből faragott címere látható. E házban több kiemelkedő személyiség is megszállt, mint például István főherceg, I. Ferenc József és IV. Károly királyok, illetve II. János Pál pápa is. Cím: Hlavná 17/28,  040 01 Košice https://www.ke-arcidieceza.sk/

Szent Mihály-kápolna

Egykori temetőkápolna. Alsó része, a mai altemplom a 13. század végén épült. A 19. században többször renovált épület mai formáját a Schulek Frigyes budapesti műépítész által irányított, újjáépítés során nyerte el. Az erről szóló, magyar nyelvű felirat a sekrestye bejárata fölött olvasható.

Cím: Hlavná 21,  040 01 Staré Mesto, Košice

http://domsvalzbety.sk/

Domonkos templom és kolostor

Kassa legrégebbi, 13. századi temploma. Az épületet a 15. század első harmadában gótikus stílusban újjáépítették, amelyet a reformáció idején kényszerűségből elhagytak a domonkos rendi szerzetesek, akik csak a 17. század legvégén tértek vissza és állították helyre az épületet, immár barokk stílusban. A templom a városfal közelsége miatt több ostromban is megsérült, leégett. Jelenlegi formáját 1894-ben alakították ki.

Cím: Dominikánske námestie 594,  040 01 Košice

http://www.dokostola.sk/kostol/dominikansky-kostol-nanebovzatia-panny-marie

Ferencesek temploma

A város fő terének keleti térfalánál áll a 14. századból származó ferences templom és kolostor. Jelentős méretű épülettömbje eredetileg gótikus stílusban épült, melyet a 15. század elején szenteltek fel. Az átépítéseknek köszönhetően mára döntően barokk stílusú főhomlokzaton lévő szoborfülkékben és az oromzaton szentek kőszobrai láthatók. Az épülethez csatlakozó kolostorépületet a 18. század közepén szintén a barokk jegyében építették át. Az épület a 19. században papneveldének is otthont adott. A hagyomány szerint, a hosszabban Kassán tartózkodó, és mélyen hívő katolikus II. Rákóczi Ferenc hajnalban e templomban végezte ájtatosságait.

Cím: Hlavná 83,  040 01 Košice

Premontrei templom és rendház

Az egykori jezsuita, ma premontrei Szentháromság-templomot Báthory Zsófia adományából I. Lipót császár építette a korábban, 17. században ezen a helyen vértanú halált halt három jezsuita szerzetes emlékére. A jellegzetes homlokzatú, két tornyos, késői reneszánsz - korabarokk stílusban épült templom belső tere falfestményekkel, és faragványokkal gazdagon díszített. A pompásan kialakított templombelső legértékesebb díszei közé tartozik az itt nyugvó I. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem fából faragott halotti epitáfiuma. A templom kriptájában nyugszik még a fejedelem édesanyja, Báthory Zsófia is. A templomhoz északról kapcsolódik az egykori premontrei rendház és iskola kétemeletes, barokk épülete. Egykor királyi ház volt, majd egy ideig a kassai főkapitányok székhelye. A jezsuita rend betiltását követően a premontrei rend használatába került az épületcsoport, amelyben később - jezsuita vezetésű- egyetem és nyomda működött, egészen az 1921-es bezárásáig. Cím: Hlavná 90,  040 01 Staré Mesto, Košice http://www.dokostola.sk/kostol/premonstratsky-kostol-najsvatejsej-trojice

Evangélikus templom

A 16. századi vallási megújulás Kassa városát is elérte, amelynek eredményeként itt is a protestáns hit került előtérbe. A város falainak 18. századi elbontása során felszabadult területek egyikén építtettek maguknak templomot a német és szlovák evangélikusok. Az épület klasszicista stílusú, homlokzatára két alacsony torony került. Maga a templomtér egy óriási, fémlemezzel fedett kupola alatt helyezkedik el. A német és szlovák hívek az építéskor kötött szerződés nyomán közösen, időben megosztva használták a templomot. A kisszámú magyar evangélikus közösség a német anyanyelvűekhez csatlakozva járt az istentiszteletekre. E megosztásnak csak az 1945-ös deportálások és jogfosztások vetettek véget, elpusztítva a német, és megtizedelve a magyar gyülekezetet. A mára felújított templom belső falán egy márványtábla emlékezik meg Batízi András, és Pap Benedek 16. századi lutheránus kassai dalköltőkről.

Cím: Mlynská 23,  040 01 Košice Telefon: 055 6220247 e-mail: kosice@ecav.sk www.ecavke.sk

Alsókapu

Földalatti múzeumkomplexum a város 13. – 15. századból származó eredeti bejáratával és eredeti városfal részlettel, amelyet 1996-ban a Fő utca felújítása során fedeztek fel.

Orbán-torony

Az Orbán-torony Kassa egyik jellegzetes műemléke. A 14. század első felében épült, eredetileg a székesegyház haranglábaként. 1966-ban egy pusztító tűzvész során elpusztult a torony harangja, és leégett az eredeti tető is. Több éves rekonstrukció eredményeként láthatjuk a jelenlegi formájában. A torony előtt ma az eredeti, tűzben megsérült harangot láthatjuk kiállítva. A toronyban jelenleg egy viaszbáb-múzeum kapott helyett, amelyben a város, és az ország történelméhez kötődő embereket ismerhet meg a látogató.

Cím: Hlavná. Telefon: +421 55/623 25 34

Kálvária templom

A várostól északnyugatra emelkedő dombon 1736 és 1758 között épült fel a Kálváriatemplom, 1773-ban katonai raktár lett, 1820-ban visszaadták az egyháznak és újra felszentelték, 1826-ban XII. Leó pápa teljes búcsút engedélyezett az ide látogatóknak. A templom a kassaiak búcsújáróhelye.

Református templom

A 40 méteres tornyával magasba szökő református templom tornyát az az 1589-ből származó érckakas ékesíti, amely egykor a protestáns kézre jutott dóm tornyán állt.